The aim of the project

1

Formation of a collaborative digital educational environment based on the mutual integration of higher educational institutions in the Republic of Kazakhstan

2

Identifying the network-methodical bases of forming a collaborative digital educational environment, differentiating and studying the implementation mechanisms

3

Development of a model for the formation of digital competence of future teachers in the collaborative educational environment of universities in the Republic of Kazakhstan

4

A collaborative pedagogic consortium will be created between Kazakh higher education institutions

5

www.education in collaboration.kz pedagogical education portal will be opened

6

The Republican online competition for future teachers «The most effective digital educational platform» will be organized among Kazakhstani universities.

7

An online course for future teachers «Digital learning technologies» will be organized.

8

A single common joint network and methodological communication-networking will be organized between Kazakhstani universities

9

An innovative and informational bank fund for the formation of a collaborative research environment of higher education institutions will be created in the Republic of Kazakhstan

Directions of project development

Инновация

Инновация – бірінші рет шыққан, жасалған, жуық арада пайда болған, бұрынғының орнын босатып, алғаш ашылған, бұрыннан таныс емес жаңалық.

Педагогикалық технология

Педагогикалық технология – педагогикалық үрдісті ұйымдастырудың әдістемелік құралы; оқыту мен тәрбиенің әдіс-тәсілдерін, құралдарын, формаларын анықтайтын арнайы психологиялық-педагогикалық құрылғылардың жиынтығы.

Әдістеме

Әдістеме – Түпкі нәтижеге бағытталған тиімді әдіс-тәсілдердің жиынтығы.